Model gradacji owadów: Choristoneura fumiferana

Grzegorz Knor

Gradacją w leśnictwie nazywa się wystąpienie dużej liczby owadów w danym sezonie. Celem modelu jest zbadanie warunków pojawienia się gradacji. Model rozwoju szkodnika drzew iglastych (głównie jodły balsamicznej) z gatunku Choristoneura fumiferana (Clemens) – larwy motyla z rodziny zwójkowatych zaproponowany w 1978 roku przez D. Ludwiga. Równanie opisujące populację szkodników wygląda następująco:

gdzie:

N – populacja szkodników

rB – współczynnik rozrodczości

KB – pojemność środowiska związana z ilością igieł na drzewach, czyli pożywienia dla owadów

p(N) – funkcja opisująca drapieżnictwo ze strony ptaków, dla których owady te są pożywieniem, funkcją p(N) definiujemy następująco:

parametry A i B określają drapieżnictwo.

Typowy przedstawiciel gatunku Choristoneura fumiferana wygląda tak na na ilustracji poniżej:


Ilustracja 1: Choristoneura fumiferana. Autor: Jerald E. Dewey http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2252020

Model wykonany w simulinku wygląda następująco:


Ilustracja 2: model w simulinku


zaś funkcja p(N):


Ilustracja 3: funkcja p(N)Model pozwala nam na narysowanie populacji owadów N w czasie, oraz zobaczyć postać funkcji p(N). W zależności od wartości parametrów opisujących model możemy otrzymać wzrost populacji, jej zmniejszenie, lub brak zmian.

Seria ilustracji poniżej przedstawia przykładowe wyniki:


Ilustracja 4: spadek liczebności populacji
Ilustracja 5: funkcja p(N) odpowiadająca populacji z ilustracji 4
Ilustracja 6: wzrost liczebności populacji

Ilustracja 7: funkcja p(N) odpowiadająca populacji z ilustracji 6

Ilustracja 8: brak znaczący zmian w liczbie populacji
Ilustracja 9: funkcja p(N) odpowiadająca populacji z ilustracji 8
Ten sam problem można rozwiązać w Matlabie.

function F = modelGradacji(t,N)

% N – populacja szkodnikow

% t - czas

rB = 0.6; % wspolczynnik rozrodczosci

KB = 0.5; % pojemnosc srodowiska zwiazana z iloscia igiel na drzewach

% funkcja opisujaca drapieznictwo ze strony ptakow

A = sqrt(0.3);

B = 4;% parametry A i B okreslaja drapieznictwo.


F = rB*N.*(1-N/KB)-B*N.^2./(A^2+N.^2);


Przy użyciu wbudowanego solvera, np. ode45:

[t,y]= ode45('modelGradacji',[0 10],0.1);

plot(t,y)

xlabel('czas')

ylabel('liczebnosc N')

title('populacji szkodnikow')Ilustracja 10: rozwiązanie rownania za pomocą metody ode45lub za pomocą 'ulepszonej' metody Eulera:


function [t,y]=euler_ulepszona(f,tinit,yinit,tfinal,n)

% Ulepszona metoda Eulera

% Obliczenia kroku

h=(tfinal-tinit)/n;

% Przygotowanie wektorów poczatkowych t i y

t=[tinit; zeros(n,1)]; y=[yinit; zeros(n,1)];

% Obliczenia t i y

for i=1:n

t(i+1)=t(i)+h;

ynew=y(i)+h*f(t(i),y(i));

y(i+1)=y(i)+(h/2)*(f(t(i),y(i))+f(t(i+1),ynew));

end


[t y]=euler_ulepszona(@modelGradacji,0,0.1,10,100);

figure

plot(t,y)

xlabel('czas')

ylabel('liczebnosc N')

title('populacja szkodnikow metoda: euler ulepszona')Ilustracja 11: rozwiazanie za pomoca ulepszonej metody Eulera
Źródło: http://home.agh.edu.pl/~zygmunt/Modele/wyklad_modele_3.pdf


Pliki do pobrania: gradacja.zip


Spis wszystkich lekcji.
Grzegorz Knor 2010